Inici / Programa d’Actuació Municipal
En aquesta pàgina es troben enumerats els cinc eixos en què està articulat el PAM, amb un resum dels principals objectius i accions de cadascun d’ells.
CONSULTA LA VERSIÓ COMPLETA DEL PAM

Eix 1
Una ciutat cohesionada. El Prat de les persones.

L’increment de les desigualtats i els efectes de la crisi incideixen en la vida quotidiana de la ciutat i fan perillar l’exercici dels drets fonamentals. En aquest context, des de les administracions públiques, cal garantir i protegir els drets a l’habitatge, l’educació, la salut, la cultura i l’esport, i el respecte a la diversitat.

Objectius

 • Reforçar l’atenció integral i el suport a les persones més vulnerables i el seu entorn, i garantir que es cobreixen les seves necessitats bàsi- ques (alimentació, higiene, roba…).
 • Avançar en la plena integració de les persones amb diversitat funcional, garantint una atenció integral i la participació a la vida pública de les persones amb discapacitat i persones amb dependència.
 • Posar en marxa nous serveis per atendre les necessitats residencials de les persones grans.
 • Treballar per garantir la igualtat i els drets de dones i homes.
 • Intervenir per facilitar l’accés a un habitatge digne i evitar la pèrdua de la llar.
 • Garantir una sanitat pública universal i de qualitat.
 • Fomentar la pràctica esportiva de tota la població, especialment els joves, les dones, la gent gran i les persones amb diversitat funcional. Ampliar l’oferta pública esportiva i millorar.
 • Potenciar la mediació en la resolució de conflictes.

Accions

Acció social

 • Ampliació de la cartera de serveis socials.
 • Concessió de més beques de menjador i per a activitats socioeducatives
 • Programa estable per fer front a la pobresa energètica
 • Cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques i consolidació del Punt Solidari
 • Garantir que tots els infants de famílies sense recursos tinguin garantida l’alimentació fora del període escolar.

Autonomia personal

 • Fundació Rubricatus. L’Ajuntament continuarà donant suport a aquesta institució que treballa per la integració social i l’autonomia personal dels seus associats
 • Actualització permanentment del Pla d’Accessibilitat

Gent gran

 • Construcció d’una nova residència i centre de dia per la gent gran
 • Potenciació dels serveis d’atenció domiciliàri

Igualtat de gènere i valors de ciutadania

 • Pla específic per a la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere en el marc del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Dona-Home existent al Prat
 • SIAD (Servei d’ Informació i Atenció a les Dones) • Potenciació dels serveis d’atenció, acompanyament i assessorament a les dones per contribuir a l’eradicació de la violència masclista
 • Aplicació al municipi de la Llei catalana LGTBI
 • Pla d’acollida per a persones refugiades, en el marc de la Xarxa de Ciutats Refugi

Habitatge

 • Prevenir els desnonaments i intervenir-hi si n’hi ha.
 • Promoció de la cessió voluntària de pisos buits de grans propietaris d’habitatges
 • Increment de les actuacions sancionadores: a grans propietaris de pisos buits, execució subsidiària d’obres, cessió obligatòria, i drets de tanteig i retracte

Salut de qualitat

 • Participació en la governança de la salut al Prat. L’Ajuntament hi vol participar, juntament amb la Generalitat, per vetllar per la qualitat de l’assistència que es presta als centres d’atenció primària i a l’Hospital de Bellvitge.
 • Nous recursos d’atenció a les addiccions

Esport per a tothom

 • Ampliació de l’oferta de programes de salut i esport
 • Millores als camps de futbol: Estruch, Sagnier i Julio Méndez.
 • Ampliació de les beques esportives
 • Promoció de l’educació en valors en la pràctica esportiva
 • Desenvolupament del Club Esport Jove
 • Servei d’assessorament per a les entitats esportives

Convivència ciutadana

 • Campanyes per impulsar els comportaments cívics
 • Nou impuls al Servei de Mediació Ciutadana, desplegant plans d’intervenció comunitària als barris i promovent els comportaments cívics

Eix 2
Una ciutat que formi persones millors. El Prat, per l’educació i la cultura

L’educació i l’accés a la cultura són drets que cal garantir per a tothom i al llarg de tota la vida. Una ciutat que aspira a ser igualitària els ha de reconèixer com a tals, i protegir-los com a bé comú, ja que representen la garantia per al desenvolupament personal, social i comunitari, i contribueixen a la participació activa de les persones a la societat.

Objectius

 • Desenvolupar una estratègia global de ciutat, centrada en l’educació i la cultura, que millori la qualificació de la població i potenciï una ciutadania implicada, compromesa i participativa en la vida de la societat.
 • Garantir la igualtat en l’accés a l’educació i a les diferents ofertes formatives.
 • Promoure la participació de la comunitat educativa, i especialment de les famílies, en els processos educatius, com a veritables agents de la ciutat educadora que volem.
 • Ampliar i millorar la xarxa d’equipaments educatius, culturals i cívics.
 • Seguir apostant per la cultura popular com a element d’identitat i de cohesió de la nostra ciutat.
 • Garantir als joves l’accés en igualtat d’oportunitats als recursos que els permetin gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal (formació, ocupació, habitatge, mobilitat i salut).

Accions

Educació, Cultura i Coneixement

 • Increment dels ajuts socials per assegurar l’accés de les famílies als serveis educatius
 • Programes per a l’èxit escolar i d’acompanyament i orientació
 • Pla de Formació de Persones Adultes – Projecte de formació popular
 • Participació de les famílies i suport a les AMPA
 • Creació del Consell de la Formació Professional
 • Nou equipament teatral a L’Artesà i projecte d’arts escèniques
 • Creació del Centre de Cultura Popular
 • Construcció d’un nou institut
 • Desenvolupament d’un programa d’usos, vinculats a la identitat local, per a l’edifici de La Ricarda
 • Nou equipament cívic i casal de gent gran a l’edifici municipal del carrer Lo Gaiter del Llobregat
 • Ampliació del Centre Cívic Jardins de la Pau

Més oportunitats per als joves

 • Programes d’ocupació juvenil
 • Programa de beques per a estudis superiors
 • Potenciació de la implicació i participació dels joves als instituts

Eix 3
Una ciutat emprenedora. El Prat de l’ocupació i el dinamisme econòmic

En l’actual conjuntura, marcada encara pels efectes de la crisi econòmica, un objectiu prioritari de les administracions públiques és impulsar l’economia per generar ocupació, activitat econòmica i cohesió social.

Objectius

 • Impulsar l’economia local per generar ocupa- ció i noves activitats.
 • Aconseguir més ocupació i de millor qualitat.
 • Donar suport a les persones aturades, especialment a les que formen part dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina.
 • Donar suport a les empreses i als emprenedors locals.
 • Impulsar projectes d’economia social i cooperativa.
 • Impulsar la formació i la innovació.
 • Promoure el producte local, el comerç de proximitat i el turisme al voltant dels valors natu- rals del Delta.

Accions

 • Desenvolupament i dotació econòmica per als plans locals de mesures per a l’ocupació i l’activació econòmica
 • Promoció d’acords de col·laboració amb em- preses del Prat i de nova instal·lació al municipi
 • Plans d’ocupació d’interès social per afavorir la incorporació i permanència en el mercat la- boral de persones aturades de llarga durada i amb risc d’exclusió laboral
 • Garantia Juvenil. Totes les persones joves del Prat que no estudiïn, ni treballin ni desenvo- lupin un projecte d’autoocupació, disposaran dels serveis del Programa de la Garantia Juve- nil (orientació, formació, suport a l’emprenedo- ria, contractacions).
 • Ajuts directes a les PIME locals per a la con- tractació estable
 • Pla Integral de suport al treball autònom
 • Promoció de la posada en marxa d’una incu- badora de projectes d’economia cooperativa i innovació social a la nostra ciutat
 • Suport directe als projectes d’economia social i col·laborativa
 • Suport a la modernització i millora de la imatge comercial
 • Foment de l’activitat econòmica vinculada al turisme
 • Obertura d’una nova Oficina de Turisme “La Porta del Delta” a la platja del Prat
 • Adequació d’un recinte firal permanent a l’en- torn de la Granja de La Ricarda

Eix 4
Una ciutat sostenible. El Prat més humà i respectuós amb el medi ambient

El territori del Prat i el model de ciutat que s’ha anat implantant en els darrers anys fan del municipi un espai amb una gran complexitat i diversitat. Alhora, ha esdevingut una ciutat que ha desenvolupat enormes potencialitats: un nucli urbà compacte i uns espais naturals al bell mig del delta del Llobregat, una platja singular; un riu que la ciutat ha anat recuperant progressivament; un Parc Agrari, que malgrat les dificultats per preservar-lo, té un gran valor agrícola, territorial i paisatgístic; unes infraestructures com l’Aeroport i el Port, que avui aporten activitat econòmica i ocupació.

Objectius

 • Implementar mesures locals d’adaptació al canvi climàtic.
 • Millorar l’eficiència energètica de la ciutat.
 • Prioritzar les accions a l’espai públic.
 • Millorar el transport públic.
 • Fomentar l’ús de la bicicleta.
 • Millorar la connexió de la ciutat amb l’entorn natural.
 • Millorar la qualitat de l’aire

Accions

Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic

 • Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals
 • Creació de l’Oficina de l’Energia, per impulsar iniciatives que millorin el consum d’energia, i facilitin l’estalvi i l’eficiència energètica a les empreses i a les llars
 • Utilització d’aigua regenerada per a usos públics i nous sectors residencials

Urbanisme i Espai Públic

 • Reurbanització de l’avinguda Verge de Montserrat, entre la Carretera de la Marina i l’avinguda del Canal, i construcció d’aparcaments subterranis amb una capacitat d’unes 500 places
 • Projecte de remodelació dels Jardins de Joan Salvat-Papasseït
 • Millores d’urbanització i serveis als carrers Tortosa, Girona (entre els carrers Ribes de Freser i Carretera de l’Aviació) i Joaquim Maria Bartrina, que resoldrà la problemàtica dels serveis de clavegueram
 • Nou accés a la C-31, que facilitarà la connexió de la ciutat i els polígons industrials amb l’autovia de Castelldefels

Mobilitat Sostenible

 • Nou carril bici urbà al carrer Coronel Sanfeliu, per seguir completant la xarxa de carrers amb circulació segregada
 • Revisió de les línies de bus en funció dels efectes de l’arribada de l’L9 del Metro
 • Renovació de parc mòbil municipal amb vehicles elèctrics

Verd Urbà i Territori

 • Urbanització del nou carrer de la Carretera de la Platja entre el camí de Cal Silet i la carretera de la platja davant de la Ricarda
 • Urbanització de l’entorn de la Granja de La Ricarda per al nou espai firal
 • Ampliació i millores al passeig de la Platja, entre el CRAM i la colònia dels Militars, per allargar el camí de bicicletes i permetre el passeig a peu

Eix 5
Una ciutat participativa. El Prat, transparència i bon govern

La proximitat ha de ser el principi bàsic que orienti la relació entre el govern municipal i la ciutadania. Les fórmules per incentivar la implicació i la participació de la ciutadania són moltes i molt diverses. Més enllà dels espais i processos que ja estan articulats des de fa anys, cal anar avançant en l’establiment d’un marc d’interrelació i confiança més ampli d’allò públic i comú amb la ciutadania. Són necessaris nous mecanismes, no únicament per informar o demanar l’opinió a la ciutadania, sinó també per crear un escenari per coproduir polítiques públiques.

Objectius

 • Incrementar les fórmules de participació, així com facilitar la creació de consells sectorials per fomentar i donar suport al teixit associatiu de la ciutat.
 • Promoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals.
 • Desenvolupar entorns i infraestructures digitals de participació i col·laboració.
 • Garantir el bon govern i la transparència de l’actuació municipal i fer les dades més accessibles, perquè qualsevol ciutadà o ciutadana pugui conèixer i avaluar l’acció de govern.
 • Consolidar el projecte de l’e-administració, oficina virtual, perquè la ciutadania i les em- preses que ho desitgin puguin adreçar-se a l’Ajuntament només per mitjans electrònics.

Accions

Participació ciutadana i acció comunitària

 • Servei de formació i assessorament per a entitats
 • Col·laboració amb les entitats en projectes d’interès públic
 • Audiències públiques com a punt de trobada i treball entre els ciutadans i els regidors i les regidores
 • Processos d’informació i participació en temes que tinguin incidència a la ciutat
 • Potenciació del Punt del Voluntariat
 • Impuls dels canals digitals, especialment les xarxes socials

Govern transparent i rendició de comptes

 • Projecte de Govern Obert. Obertura de les dades que gestiona l’administració i que genera la ciutat, de manera que siguin útils per al conjunt de la ciutadania
 • Creació d’un nou portal de transparència que acomplirà els requeriments de la Llei de transparència i permetrà a tothom saber en què s’han invertit els diners públics i el resultat que se n’ha obtingut.
 • Vetllar pels comportaments ètics en el funcionament de l’administració municipal i pel compliment del Codi de Bon Govern Local

Administració intel·ligent i inclusiva

 • Nova estratègia digital a l’Ajuntament, amb el disseny d’un nou web orientat a la ciu- tadania com a plataforma de servei i vincle amb les xarxes socials
 • Continuar implantant solucions “smart” en aquells àmbits i/o serveis que suposin un benefici per a la ciutat i que siguin eficients i sostenibles